Protokół
z zebrania plenarnego Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN
w dniu 08 marca 2013 roku w sali 2513 Pałacu Kultury i Nauki Warszawie
 
 Obecni: profesorowie
St. Berger, M. Borawska, J. Charzewska, M. Friedrich, A. Gronowska-Senger, M. Jeżewska-Zychowicz, H. Kunachowicz, R. Olędzka, J. Przysławski, M. Schlegel-Zawadzka, A. Tokarz, A. Wawrzyniak, L. Wądołowska;
a także dwie zaproszone osoby z Instytutu Żywności i Żywienia, tj. dr hab. Iwona Traczyk i dr Katarzyna Stoś;
Nieobecni usprawiedliwieni: profesorowie – J. Bertrandt, J. Biernat, A. Brzozowska, J. Gawęcki, M. Grzymisławski, M. Jarosz, J. Jeszka, J. Socha, P. Socha, J .Walkowiak, H. Weker;

Porządek obrad:

 1. Dyskusja nad projektem treści „Przewodnika metodycznego do badań sposobu żywienia wybranych grup populacyjnych” (załącznik).
 2. Stan zaawansowania prac Zespołów (d. komisji) nad realizacją planów pracy na rok 2013 – referują Przewodniczący Zespołów.
 3. Referat „Znowelizowane polskie normy żywienia” – prof. dr hab. Mirosław Jarosz.
 4. Dyskusja.
 5. Stan przygotowań do wspólnej z Komitetem Nauk o Żywności PAN konferencji pt.: „Nanotechnologia w żywności i żywieniu”, ustalenie terminu i wykładowców.
 6. Informacje bieżące – przewodnicząca komitetu:
 • przygotowania do kongresu IUNS w Granadzie – referuje prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka,
 • zgłaszanie kandydatur do Rady IUNS kadencji 2013-2017,
 • wybór przedstawiciela na Walne Zgromadzenie IUNS,
 • I Kongres Towarzystw Naukowych,
 • ocena działalności komitetu – kryteria,
 • wnioski o dofinansowanie z DUN.

    7. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komitetu powitała zebranych i wyraziła zatroskanie niską frekwencją. Poinformowała zebranych o:
 • wyróżnieniu profesora J. Gawęckiego godnością doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wnioskiem w toku w SGGW w Warszawie;
 • przesłaniu do przewodniczącego IUNS, profesora I. Elmadfy, wspomnienia o profesorze Nevinie Scrimshaw w związku z Jego śmiercią.
Ad 1.
Przewodnicząca komitetu uzasadniła konieczność opracowania przewodnika metodycznego do badań sposobu żywienia, podkreślając dowolność w wyborze metod, wprowadzanie przy ich realizacji własnych adaptacji, nieprawidłowości w interpretacji wyników oraz brak przygotowania do prowadzenia tych badań. Dlatego przewodnik winien zawierać szczegółowy opis postępowania dotyczącego określonej metody. Dla realizacji tego zadania komitet wystąpi z wnioskiem do Władz PAN o wsparcie finansowe z Działalności Upowszechniającej Naukę. W związku z tym autorami powinni być członkowie komitetu.

W toku dyskusji poparto potrzebę powstania takiego przewodnika (Charzewska, Wądołowska, Berger, Przysławski). W nawiązaniu do rozesłanego wcześniej projektu przewodnika, zwracano uwagę na uzupełnienie go o rozdział dotyczący zasad obliczania i interpretacji wyników (Kunachowicz, Charzewska, Wądołowska). Ustalono, iż redaktorem całości publikacji będzie profesor Anna Gronowska-Senger, a autorami poszczególnych rozdziałów członkowie komitetu zajmujący się tą problematyką (patrz projekt).

Ad 2.
Biorąc pod uwagę plan pracy komitetu na rok 2013, przewodniczący zespołów lub ich zastępcy przedstawili stan zaawansowania prac w bieżącym roku. I tak:
 • Zespół Żywienia Dzieci i Młodzieży będzie kontynuował szkolenia w zakresie zaburzeń karmienia,
 • Zespół Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia rozesłał opracowany Test GAROTA celem oceny wiedzy i zachowań żywieniowych i opracuje skale tej oceny,
 • Zespół Higieny Żywności i Żywienia podjął prace nad oceną zawartości kwasów tłuszczowych trans i cukru w produktach spożywczych,
 • Zespół Dietetyki kontynuuje prace nad analizą kształcenia dietetyków w Polsce.
Zebrani zaakceptowali złożone informacje i zaapelowali do profesora Przysławskiego, przewodniczącego Zespołu Higieny Żywności i Żywienia o wystąpienie do PAN o wsparcie finansowe dla przygotowania ekspertyzy na podstawie zebranych wyników.
 
Ad 3 i 4.
Pod nieobecność profesora M. Jarosza, nowelizację polskich norm żywienia przedstawiły dr hab. Iwona Traczyk oraz dr Katarzyna Stoś, zawężając swoje prezentacje tylko do tych składników, które uległy nowelizacji w stosunku do norm z 2008 roku. Dr hab. I. Traczyk krótko uzasadniła potrzebę nowelizacji norm, a następnie omówiła normy na tłuszcze, węglowodany oraz wodę. Dr Stoś zreferowała nowelizację na wapń, jod oraz witaminę D i błonnik pokarmowy.
W toku ożywionej dyskusji zwracano uwagę na wątpliwości dotyczące kryteriów opracowania norm na węglowodany (Friedrich, Borawska, Przysławski, Tokarz, Wądołowska), zaleceń spożycia błonnika pokarmowego (Kunachowicz), zbyt wysokiej normy na białko dla dzieci (Kunachowicz), zaleceń spożycia błonnika pokarmowego (Kunachowicz), braku danych pozwalających ustalić UL dla spożycia białka u dzieci (Charzewska) oraz oceny nadmiernego spożycia przy przyjęciu różnych poziomów aktywności fizycznej (Wawrzyniak).

Ad 5.
Przewodnicząca komitetu poinformowała zebranych o planowanej na 6 listopada br. wspólnej z Komitetem Nauk o Żywności PAN konferencji nt.: „Nanotechnologia w żywności i żywieniu”. Ustalono, że referentami ze strony Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka będą: dr hab. Andrzej Tokarz (nanotechnologie w żywieniu) oraz dr hab. Dariusz Włodarek z Katedry Dietetyki SGGW (nanotechnologie w medycynie).

Ad 6.
Profesor M. Schlegel-Zawadzka, jako członek Rady IUNS, zreferowała swój udział w pracach związanych z przygotowaniem kongresu IUNS w Granadzie oraz sugestiami IUNS, aby spotkania na mniejszą skalę odbywały się co 2 lata, co musi zatwierdzić Walne Zgromadzenie. Poinformowała też zebranych o zgłoszonych przez różne Adhering Bodies kandydaturach, powyżej 70-tego roku życia, - ikonach nauk żywieniowych.
Przewodnicząca komitetu powiadomiła zebranych, iż na prośbę Komitetu Nominującego IUNS, prezydium zgłosiło kandydaturę prof. M. Schlegel-Zawadzkiej do Rady IUNS na następną kadencję, tj. 2013-2017 i zaproponowała aby jednocześnie reprezentowała Polskę na Walnym Zgromadzeniu. Zebrani zaakceptowali obydwie propozycje.
Przewodnicząca Komitetu poinformowała zebranych o planowanym na 17-18 września br. I Kongresie Towarzystw Naukowych, który odbędzie się na terenie Kampusu SGGW.
Przedstawiła tez projekt arkusza oceny działalności komitetów, która ma mieć miejsce we wrześniu br. W związku z tym zwrócono się do wiceprzewodniczącej Komitetu, profesor M.Borawskiej, o przygotowanie wersji angielskiej strony internetowej komitetu.
Na koniec zaapelowała do przewodniczących zespołów o występowanie do PAN o wsparcie finansowe ze środków DUN na realizację zadań.
 
Ad 7.
Profesor M. Schlegel-Zawadzka poinformowała zebranych o możliwościach uzyskania dodatkowych funduszy na realizację projektów unijnych.
 Przewodnicząca komitetu podziękowała zebranym za aktywny udział w posiedzeniu, po czym je zamknęła.
 
Przewodnicząca Komitetu
Prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger